10
Fe
ความจำเป็นแปลภาษาพม่า กับปัญหาแรงงานต่างด้าว
10.02.2014 17:43
นับแต่ครั้งบรรพชนจนถึงยุคนี้ในบ้านเมืองเราก็ยังเป็นจุดหมายในการเข้ามาทำกินของคนจากประเทศเพื่อนบ้านและโดยมากก็คงไม่ใช่ใครอื่น นอกจากประเทศพม่าลาวและกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่มีความประสงค์ต่างก็ต้องการที่จะเข้ามาเผชิญโชคจนถูกขนานนามว่า “คนต่างด้าว” หรือ “แรงงานต่างด้าว” เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าประเทศบ้านเกิด

ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนั้นประเทศของเรากลับไม่สามารถหาทางออกที่ชัดเจนได้การอยู่รวมกันของคนไทยและแรงงานต่างด้าวจึงยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิมๆถ้าต้องมีการทำธุรกรรมที่จำเป็นโดยที่แรงงานต่างด้าวไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายได้จึงต้องอาศัยบบริการล่ามผู้ชำนาญทั้งแปลภาษาพม่าและไทยอีกสิ่งที่สำคัญคือยิ่งใกล้จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือ AEC มากขึ้นเท่าไรความต้องการขอใช้บริการแปลภาษาพม่าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาหรือบริษัทที่ให้บริการล่ามบริการแปลภาษาพม่ารวมทั้งบริการแปลภาษาอื่นๆก็จะยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะงานแปลภาษาพม่าที่ดูจะเข้ามามีความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งก็เนื่องมากจากเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ไทยเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้นด้วยยังผลให้รูปแบบการสื่อสารต้องพร้อมรับสำหรับภาษาต่างๆ อย่างครอบคลุมรวมทั้งภาษาพม่าลาวและกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อความต้องการล่ามบริการแปลภาษาพม่าพร้อมทั้งภาษาอื่นๆนั้นได้เพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ก็ต้องการใช้บริการบริษัทล่ามและงานแปลภาษาที่ไร้ข้อบกพร่องในการนี้เราจึงขอแนะนำบริษัท Modern Publishing ซึ่งเป็นบริษัทแปลภาษาชั้นแนวหน้าที่ไว้วางใจได้ในการให้บริการโดยที่เราจะมีทีมให้บริการผู้มีประสบการณ์อย่างครบครันในทุกภาษาโดยมีความชำนาญด้านการแปลภาษาต่างๆรวมไปถึงการให้บริการแปลภาษาพม่าและบริการล่ามภาษาพม่าเพื่อรังสรรค์งานแปลและให้บริการล่ามที่เชื่อถือได้ส่งตรงถึงมือคุณ

Comments


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!