29
Ma
ความจำเป็นในการ แปลภาษาพม่า และการเปิดAsean
29.03.2013 13:25

ในปัจจุบันนี้นับได้ว่า เมืองไทยเป็นดินแดนที่มีจำนวนรวมประชากรจากแดนเพื่อนบ้าน อย่างประเทศพม่า ลาว และประเทศกัมพูชา หลบหรือสัญจรเข้ามาอยู่อยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก พร้อมกับยิ่งนับวันก็ราวกับจะยิ่งมีชาวเมืองจาก 3 ชาตินี้เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยมากมายยิ่งขึ้น การหลบซ่อนเข้ามาพักในประเทศไทยนี้เพียงแต่มีความปรารถนาในเรื่องของค่าแรงงาน หลังจากที่เข้ามารับจ้างดำเนินงาน ได้เข้าเป็นลูกจ้างให้กับคนไทย ทว่าการที่คนนั้นไม่ได้มีสัญชาติไทย ย่อมถูกเรียกว่า “คนต่างด้าว” หรือ “แรงงานต่างด้าว” นั่นเอง แรงงานต่างด้าวที่ทำการหลบเข้าเมือง ตกเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่ไทยต้องทำการจัดการอย่างฉุกเฉิน โดยจะต้องมีการเด็ดขาดในเรื่องของการจัดแจงระบบการว่าจ้างผู้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยปรับสภาวะผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ทำการแอบหนีเข้าประเทศให้เป็นผู้ใช้แรงงานเข้าเมืองโดยเที่ยงธรรมตามข้อบังคับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นายจ้างและแรงงานต่างประเทศสามารถทำได้ในปัจจุบัน แรงงานต่างด้าวในเมืองไทยเวลานี้เชื่อได้ว่ามีส่วนมาก และอยู่อาศัยคละเคล้ากันอยู่กับคนไทยจนกระทั่งเจียนจะแยกกันไม่ค่อยออก ชาวไทยมักขนานนามแรงงานต่างด้าวโดยรวมและสั้น ๆ ว่า “พวกพม่า” เหตุด้วยแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นเชื้อชาติพม่ายิ่งกว่าเชื้อชาติลาวและกัมพูชา การกินอยู่จึงเหมือนกับและคล้าย ๆ กับคนไทย หากจำเป็นจะต้องทำการติดต่อในเหตุที่พม่าพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็ย่อมที่จำเป็นจะต้องพึงพาล่ามที่แปลความหมายภาษาพม่าออก พูดภาษาพม่าได้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสื่อสารประเภทในวงการทำงาน การทำการตลาดในปัจจุบันนี้ คนไทยย่อมมีความกังวลถ้าหากจำเป็นจะต้องทำการถอดความหมายภาษาพม่าในบางครั้งบางคราวที่มีเหตุจำเป็น เนื่องมาจากเป็นส่วนใหญ่ด้วยภาษาพม่าแล้วในประเทศไทยมิได้ให้ความสลักสำคัญในเรื่องของการเรียนภาษาพม่าเหมือนกับภาษาอังกฤษหรือภาษาหลัก ๆ ภาษาต่างถิ่นที่มักจะมีการหาความรู้ในไทยจำนวนมาก มักจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ เสียมากกว่า จึงไม่แปลกที่มีคนไทยน้อยคนนักที่จะรู้ในเรื่องของภาษาพม่า เพราะเช่นนั้นหากมีความจำเป็นในเหตุรีบด่วนหรือลำบากจำเป็นต้องทำการสนทนาหรือรับแปลภาษาพม่า ก็ย่อมที่จำต้องพึ่งพาอาศัยผู้รู้หรืองานที่ให้บริการในการแปลภาษาในปัจจุบันนี้ เพราะว่ายิ่งนับวันการให้ความร่วมมือของต่างชาติหลากหลายประเทศ ในเรื่องของการลงทุนและทำกิจการค้าต่าง ๆ ในไทยย่อมมีเพิ่มมากขึ้น อาจรวมไปถึงประเทศพม่าด้วย การเพิ่มปริมาณในด้านต่าง ๆ ของประเทศพม่าเพื่อขยับขยายในวงจรของประชาคมอาเซียนนั้น ชาวไทยและประเทศอื่น ๆ จึงต้องให้ความสลักสำคัญในเรื่องของการติดต่อสื่อสารภาษาของแต่ละเชื้อชาติแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าในสมัยปัจจุบัน เกิดบริษัทหรือธุรกิจการค้าที่ให้บริการแปลภาษาของประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงการแปลภาษาพม่าด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารสำคัญ การแปลแบบเร่งด่วน ให้บริการล่ามหรือกระทั่งบริการพิมพ์งานพิมพ์ภาษาต่าง ๆ ซึ่งให้บริการอย่างครบครัน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

​​​

Comments


Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!